ဘုရားသခင္၏ အရာမ်ားသည္ တစ္ေလာကလံုးျဖစ္သက္ဆိုင္ပါတယ္။ မည္သူအတြက္မွ သီးသန္႔မဟုတ္ပါဘူး။

သိပ ကိုယ္က်င့္တရား အာကာသ အေတြး စိတ္ပညာ အံဖြယ္ ေ၀ဖန္ျခင္း

ကောငျးကငျသိပ္ပံ

တရားေတာ္သည္ ႏွစ္ရာခ်ီကာ ေစာင့္ခဲ့ရတယ္။

သိပၸံ တရားေတာ္သည္ အရာအားလံုးရဲ႕ အစျဖစ္ျပီး ဘယ္အရာေရာက္ရိွလာမယ္ကို ေၾကျငာပါတယ္။ 

ေပ်ာ္ရြင္မူအတြက္ ဘုရားသခင္ထံ အားလံုးဆုေတာင္းၾကပါ ဆာလံက်မ္း ၁၀၀

စၾက၀ဠာ ၏ ဖန္ဆင္းရွင္သည္ သင္တို႔အားလံုးႏွင့္ စိတ္ခ်င္းဆက္ႏြယ္သည့္ က်မ္စားမွ တစ္ဆင့္ဆက္သြယ္လိမ့္မည္။

တခ်က္ႏိုပ္ရံုျဖင့္ စာအုပ္မ်ားကို သိမ္းစည္းႏိုင္ပါတယ္။

ဘာသာျပန္ျခင္း စီမံကိန္းမွၾကိဳဆိုပါတယ္

အယ္ဖါ အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ကနဦး အဆင့္ရိွသည့္ စိတ္ခ်င္းဆက္သြယ္ထား သည့္ စာ၏  ဘာသာျပန္စာမ်ားကိုသင့္အားတင္ဆက္ပါတယ္။

ဒီစာသည္ စပိန္စကားျဖင့္ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻအဖြဲ႔အစည္းမွ သူမ်ားသည္ ဘာသာျပန္ဆိုထားသည္မ်ားကို စစ္ရပါမယ္။ ထိုမွသာ အေကာင္းဆံုး ဘာသာျပန္ျခင္းကို ရရိွႏို္င္ပါတယ္။

ကောငျးကငျသိပ္ပံ

တရားေတာ္သည္ ကမာအႏွံပ်ံသြားကာ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေရးသားထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပါ၀င္မပတ္သတ္သည့္ စကားျပန္မရိွေစရဘူး။ ဘာသာျပန္သည့္စကားလံုးတိုင္းသည္ ေအာင္ျမင္သည့္အလင္းေရာင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

အယ္ဖာႏွင့္ အိုမီဂါ သည္ တရားေတာ္၏ စိတ္အားထက္သန္မႈျဖင့္ ေရးသားထားသည္ ေပစာေရးသူမ်ားျဖစ္ျပီး။ ၁၉၇၈ တြင္ သူသည္ ခ်စ္လီႏွင့္ ပီရူးတြင္ ေပစာေပါင္း ၄၀၀၀ ေရးထားျပီးျပီျဖစ္သည္။

အာကာသ သိပပသည္ စိတ္ခ်င္းစိတ္သြယ္သည့္ က်မ္းစာျဖစ္ျပီး သေကတမွာ ဘုရားသခင္၏ သိုးငယ္ေလး ျဖစ္သည္

ဒီ အံၾသဖြယ္ေကာင္းသည့္ တရားေတာ္ကို တရားေတာ္မ်ား၏စာအုပ္တြင္ ေပစာႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ သိုးငယ္က်မ္းစာ အျဖစ္ ေဟာၾကားထားခဲ့ပါတယ္။

ဘုရားသခင္၏ သိုးငယ္ေလး တရားေတာ္ အားလံုးသည္ စာရြက္ပါးႏွင့္ ကပ္ထူျပားတြင္ ေရးရပါမယ္။ ထိုေနာက္ ေပစာကို ျဖည့္စည္းျပီး ကမာကို ေပးရမယ္။ ေပစာသည္ က်မ္းစာအတြင္းတြင္ ပါ၀င္ပါတယ္ ေနာက္ျပီး သူတို႔၏ အသိတရားက အဆံုးမဲ့ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမွာက မွတ္စုမ်ား၏ က်မ္းစာျဖစ္တယ္။ ဖခင္ပို႔လိုက္သည့္တစ္ခုတည္းေသာအရာျဖစ္ျပီး သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သိုးငယ္ေလး ရဲ႕ ေပစာကို ေရးသားႏိုင္ပါတယ္။  အယ္ဖာႏွင့္ အိုမီဂါ