கடவுளின் காரியங்கள் யாவும் பிரத்தியேகமாக இல்லை.

அறிவியல் ஒழுக்கம் கலாநிதி பிலாஸ்போபி உளவியல் தெய்வீக நீதி

தெய்வீக அறிவியல்

பல நூற்றாண்டுகளாகவே வெளிப்படுத்துதல்.

பூலோகத்தாரே கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். சங்கீதம் 100

அண்டத்தின் படைப்பாளர் எல்லாருடனும் நேரடியாக தொடர்புகொள்வார்; டெலிபதிக் வேதாகமம் வழியாக.

ஒரு கிளிக்கின் மூலம் நீங்கள் புத்தகங்களை டவுன்லோடு செய்துகொள்ளலாம்.


மனித மொழிபெயர்ப்பு திட்டத்திற்கு வரவேற்கிறோம்.

டெலிபதிக் செய்தியின் மொழிபெயர்ப்பை நாங்கள் ஆல்ஃபா மேடையில் அல்லது தொடக்கத்தில் வழங்குகிறோம்.
இந்த செய்தி ஸ்பானிஷ் மொழியில் எழுதப்பட்டது.
கோள்களின் சமூகமானது, இந்த மொழிபெயர்ப்புகளைப் பெற வேண்டும். இந்த வகையில்

சிறந்த மொழிபெயர்ப்புகளுடன் முன்மொழிகிறது.

இந்த பரலோக வரைபடம், ஒவ்வொரு நன்னெறியும், மனிதர்களை உருவாக்கும் அதே விதத்தில் வெளிவரும் என்று காட்டுகிறது; அனைத்து மனித ஆன்மாக்களும் இந்த நீதியை பரலோக ராஜ்யத்தில் பார்த்திருப்பர்; ஏனெனில் அவர்களின் சொந்த நீதி அனைவருக்கும் வழங்கப்படுவதை காணும்போது; எல்லாம் பரலோக இராஜ்யத்தில் உள்ளது என்பதை காண்பர்; ஆன்மீக விஷயங்களைப் பொறுத்தவரை யாரும் இந்த உலகத்துக்கு குருடனாக வருவதில்லை; உங்கள் செயல்களுக்கு ஏற்ற நீதியே கிடைக்கிறது; ஏனெனில் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய சொந்த வானுலகத்தை உண்டாக்க உறுதியளித்தார்கள்; வாழ்க்கை கட்டளைகளில் நீதியின் சட்டங்கள் உள்ளன; அதே அளவு கோலை வைத்தே நீங்களும் அளக்கப்படுவீர்; உங்கள் ஒவ்வொரு கருத்துக்களுக்கும் ஒரு உள்நோக்கம் உள்ளது; மற்றும் ஒவ்வொரு உள்நோக்கமும் உடல்ரீதியாகவும், ராஜ்யத்தில் வாழ்வதாகவும் இருக்கிறது… 

அல்பா மற்றும் ஒமேகா

வானியல் விஞ்ஞானம், தொலைநோக்கிய புனித நூலாகும்; அதன் சின்னம் கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி. ஆல்ஃபா மற்றும் ஒமேகா, பெரிய டெலிபதிக் புனித நூலின் ஆசிரியர் ஆவார். அவர் 1978 ஆண்டு வரை சிலி மற்றும் பெருவில் 4.000 சுருள்கள் எழுதினார். வானியல் விஞ்ஞானம், தொலைநோக்கிய புனித நூலாகும்; அதன் சின்னம் கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி. ஆல்ஃபா மற்றும் ஒமேகா, பெரிய டெலிபதிக் புனித நூலின் ஆசிரியர் ஆவார். அவர் 1978 ஆண்டு வரை சிலி மற்றும் பெருவில் 4.000 சுருள்கள் எழுதினார். 
இந்த தெய்வீக வெளிப்படுத்துதல் ரோல் மற்றும் ஆட்டுக்குட்டி (அத்தியாயம் 5) என வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் முன்னுரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வானியல் விஞ்ஞானம், எல்லாவற்றையும் தோற்றுவிக்கிறது மற்றும் வரவிருப்பவையும் அறிவிக்கின்றது. பல நூற்றாண்டுகளாகவே வெளிப்படுத்துதல். 

வெளிப்படுத்துதல் பூமியெங்கும் பரவி, உலகின் எல்லா மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்படும்; அதில் பங்கேற்காத மொழிபெயர்ப்பாளர் இருக்காது; ஏனென்றால், ஒவ்வொரு மொழிபெயர்க்கப்பட்ட எழுத்துக்களும் ஒரு ஒளியின் ஒரு புள்ளியாக விளங்குகிறது.
இங்கே முத்திரைகளின் வெளிப்பாடு; அதற்கு பிதாவால் அனுப்பப்பட்ட ஒரே ஒருவர், கடவுளுடைய ஆட்டுக்குட்டியின் உருண்டுகளை எழுதலாம் என்று அர்த்தம்.
கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டியின் அனைத்து வெளிப்பாடுகளும், மெல்லிய காகித மற்றும் அட்டை சுருள்கள் இருக்கும். வேதாகமம் நிறைவேற்றப்பட்டு , உலகிற்க்கு கொடுக்கப்படும். சுருள்கள் வேதவாக்கியங்களின் தரிசனங்களில் ஒன்று; அவர்களுடைய அறிவுக்கு முடிவு இல்லை.

ல்பா மற்றும் ஒமேகாவால் எழுதப்பட்டது