Hindi eksklusibo kaninuman ang mga bagay ng Diyos.

SIYENSIYA MORAL GALAKTIKONG PILOSOPIYA SIKOLOHIYA BANAL NA KATARUNGAN

Magkaingay kayo nang may kagalakan sa Diyos, kayong lahat na lupain. Mga Awit100

Sapagkat tuwirang makikipag-ugnayan sa lahat ang Manlilikha ng Sansinukob; sa pamamagitan ng Telepatikong Banal na Kasulatan.

Selestiyal na Siyensiya

Naghintay ang Rebelasyon ng ilang siglo.

Lalaganap ang Rebelasyon sa buong Daigdig at isasalin sa lahat ng wika sa mundo; at walang interprete o tagasalin ang hindi lalahok dito; sapagkat ang bawat titik na isinalin ay liwanag na napagtagumpayan.

Sinulat ng ALPHA at OMEGA.-

Selestiyal na Siyensiya

Ang Alpha at Omega ang awtor ng pambihirang Telepatikong Banal na Kasulatan. Nakapagsulat na siya ng 4,000 na iskrol hanggang 1978 sa Chile at Peru.

Ang banal na Rebelasyong ito ay tinatalakay sa aklat ng Rebelasyon bilang Rolyo at bilang Kordero (Kabanata 5).

Ipinaliliwanag ng Selestiyal na Siyensiya ang pinagmulan ng lahat ng bagay at ipinahahayag kung ano ang darating.

Sinulat ng ALPHA at OMEGA.-

Ang Selestiyal na Siyensiya ay ang Telepatikong Banal na Kasulatan; at ang Kordero ng Diyos ang simbolo nito.

Narito ang Rebelasyon ng mga Selyo; at ngangahulugang ang sugo ng Ama lamang ang makapagsusulat ng mga Rolyo ng Kordero ng Diyos.

Lahat ng Rebelasyo ng Kordero ng Diyos ay nasa mga rolyo ng maninipis na papel at karton; na matutupad ang banal na kasulatan, maibabahagi sa mundo; nasa isa sa mga bisyon ng Banal na kasulatan ang mga rolyo; at walang katapusan sa kaalamang ito.